در باب كاشي هفت رنگ

كاشي هفت رنگ يكي از روشهاي دلپذير تزئين معماري در دنياست .

تحول و توسعه ي كاشي ها از عناصر خارجي كوچك رنگي در نماهاي آجري آغاز و به پوشش كامل بنا در آثار تاريخي قرون هشتم و نهم هجري انجاميد.

كاشي هاي درخشان رنگارنگ بر روي ديوارها و بخش هاي داخلي ساختمان تأثيري كاملا متفاوت ، اما همگون و پُر احساس و چشم نواز ايجاد ميكنند.

كاشي هاي هفت رنگ لعاب دار با شكل و ابعاد منتظم ، بنا بر سليقه ي طراح و ويژگي هاي محل اجراي اثر و اصولاً به شكل هاي مربع ، مستطيل ، شش ضلعي و يا أشكال ديگر در اندازه هاي متداول آماده ميشوند كه نه تنها باعث غناي سطح معماري مزيَن به كاشي ميشوند بلكه به عنوان عايق ديوارهاي ساختمان در برابر رطوبت و آب عمل ميكنند .