كاشي هفت رنگ

كاشي هفت رنگ از مجموعه ي نفيس موزه ي كليساي وأنك جلفاي اصفهان