كاربرد كاشي در فرش

فرش پهن كردن هم قوانيني دارد . به عنوان مثال در اسپانيا و بعضي از مناطق مكزيك از كاشي هاي هفت رنگ به عنوان نمايه ي فرش استفاده ميشود كه امروزه جزء ويژگيهاي دكوراسيون مدرن و خاص است كه جلوه اي متفاوت ايجاد ميكند .